Een voorstel van Diokles: Aangezien ons is

bericht dat, toen de barbaren een veldtocht

ondernamen tegen de Grieken en

het heiligdom in Delphi, de aanvallers

van het heiligdom gestraft zijn door

de godheid en de mensen

die het heiligdom te hulp schoten bij de

aanval van de barbaren en dat het heiligdom

bewaard is gebleven en is opgesierd

met de wapens van de aanvallers,

en hij van de overige vijanden

de meesten heeft gedood in de gevechten

die zij leverden tegen de Grieken;

» » » opdat het duidelijk is dat ons volk

ook verheugd is over de uiteindelijke

overwinning van de Grieken, en de god

dank betuigt vanwege zijn bovennatuurlijke

verschijning ten tijde van de

gevaren rond het heiligdom en wegens de

redding van de Grieken. » » » In dankbaarheid,

heeft het volk besloten dat de hogepriester

en de telkens verkozen afgezanten, wanneer

ze naar Delphi gaan, aan Apollo Pythios

een rund offeren met vergulde horens

ter wille van de redding der Grieken en dat zij

bidden, voor het volk van Kos dat het hem

goed gaat en dat het in saamhorigheid

democratisch bestuurd wordt, en voor degenen

van de Grieken die het heiligdom te hulp zijn

geschoten, dat het hun voor altijd goed gaat.

Ook dat de burgemeesters een offer brengen

aan Apollo Pythios en Zeus Soter (Redder) en

aan Nikè; laat zij aan elk van die goden

een volmaakt offer brengen; dat de dag waarop

zij dat offer brengen een feestdag is en

dat de burgers dan kransen dragen, evenals

vreemdelingen en alle andere

inwoners van Kos. En laat de priester-heraut

omroepen dat het volk die dag opdraagt

aan de redding der Grieken en de overwinning,

en dat het hun die kransen dragen altijd

beter gaat. Laat ze dat offer brengen

in de maand Panamos. Laat de thesauriers

voor dat offer in Delphi vierhonderd

drachmes geven en voor dat in Kos

160 drachmes. En laat de burgemeesters

ervoor zorgen  dat dat geld aan de afgezanten

wordt uitbetaald en dat die offers

op Kos plaatsvinden. Laat de pachtmeesters mensen

inhuren om dit besluit te graveren op een stenen plaat

en op te stellen in het heiligdom van Asklepios.


Διοκλῆς Φιλίνου εἶπε· ἐπειδὴ τῶν βαρ-

βάρων στρατείαν ποιησαμένων ἐπὶ  

τοὺς Ἕλλανας καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν  

Δελφοῖς, ἀναγγέλλεται τὸς μὲν ἐλ-  

θόντας ἐπὶ τὸ ἱερὸν τιμωρίας τετεύ-  

χεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν  

τῶν ἐπιβοαθησάντων τῶι ἱερῶι ἐν τᾶι  

τῶν βαρβάρων ἐφόδωι, τὸ δὲ ἱερὸν διαπε-

φυλάχθαι τε καὶ ἐπικεκοσμῆσθαι τοῖς  

ὑπὸ τῶν ἐπιστρατευσάντων ὅπλοις,  

τῶν δὲ λοιπῶν τῶν στρατευσάντων  

τοὺς πλείστους ἀπολώλεν ἐν τοῖς γε-  

νομένοις ἀγῶσι ποτὶ τοὺς Ἕλλανας  

αὐτοῖς· vvvv ὅπως οὖν ὁ δᾶμος φανε-  

ρὸς ἦι συναδόμενος ἐπὶ τᾶι γεγενημέ-  

ναι νίκαι τοῖς Ἕλλασι καὶ τῶι θεῶι χαρισ-

τήρια ἀποδιδοὺς τᾶς τε ἐπιφανείας  

τᾶς γεγενημένας ἕνεκεν ἐν τοῖς περὶ  

τὸ ἱερὸν κινδύνοις καὶ τᾶς τῶν Ἑλλά-  

νων σωτηρίας· vvv ἀγαθᾶι τύχαι, δε-  

δόχθαι τῶι δάμωι, τὸν ἀρχιθέωρον καὶ

τοὺς θεωροὺς τοὺς αἱρημένους, ἐπεί κα

ἀφίκωνται εἰς Δελφούς, θῦσαι τῶι Ἀπόλ-

λωνι τῶι Πυθίωι βοῦν χρυσόκερω ὑπὲρ

τᾶς τῶν Ἑλλάνων σωτηρίας καὶ ἐπεύ-  

χεσθαι τῶι τε δάμωι τῶι Κώιων γίνεσ-  

θαι τὰ ἀγαθὰ καὶ μεθ’ ὁμονοίας πολι-  

τεύεν ἐν δαμοκρατίαι, καὶ τοῖς ἐπιβοα-

θήσασι τῶν Ἑλλάνων τῶι ἱερῶι εὖ ἦμεν

ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον. ποιήσασθαι δὲ θυσίαν

καὶ τοὺς προστάτας τῶι τε Ἀπόλλωνι  

τῶι Πυθίωι καὶ τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι καὶ τᾶι

Νίκαι· θυσάντω δὲ τῶν θεῶν ἑκάστωι  

ἱερεῖον τέλευν· ἐν ἇι δέ κα ἁμέραι τὰν θυ-

σίαν ποιῶνται, ἱερὰν τὰν ἁμέραν ἦμεν καὶ

στεφαναφορεῖν τοὺς πολίτας καὶ τοὺς  

παροίκους καὶ τὸς ἄλλος τὸς ἐνδα-  

μεῦντας ἐγ Κῶι πάντας· ὁ δὲ ἱεροκᾶρυξ

ἀνειπάτω ὅτι ὁ δᾶμος ἱερὰν ἄγει τὰν ἁμέραν

ἐπὶ τᾶι τῶν Ἑλλάνων σωτηρίαι καὶ νίκαι,

τοῖς δὲ στεφαναφορήσασι λώϊον καὶ ἄ-

μεινον ἦμεν. τὰν δὲ θυσίαν ποείσθων ἐν

τῶι μηνὶ τῶι Πανάμωι· τοὶ δὲ ταμίαι δόντω

ἐς μὲν τὰν ἐν Δελφοῖς θυσίαν δραχμὰς

τετρακοσίας, ἐς δὲ τὰν ἐγ Κῶι δραχμὰς

ἑκατὸν ἑξήκοντα· τοὶ δὲ προστάται ἐπι-

μεληθέντω ὅπως τοῖς τε θεωροῖς ἀποσ-

ταλῆι τὸ ἀργύριον καὶ ταὶ ἐγ Κῶι θυσίαι γέ-

νωνται· τοὶ δὲ πωληταὶ μισθωσάντω ἀ-

ναγράψαι τὸ ψάφισμα ἐστάλαν λιθίναν

καὶ ἀναθέμεν ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀσκλαπιοῦ.